5-Top-Tips-for-Content-Marketing-SuccessТук публикуваме всички възможности за кариера, които предлага културно-образователен център по изкуства, наука, бизнес, иновации и добротворство „Дворецът на щастливите хора“ – една платформа за „цветни хора“. Изпратете Ваше CV, мотивационно писмо и снимка на имейл dvorec.bg@gmail.com.

 

Във връзка с изпълнението на проект Социално предприятие „Дворецът на щастливите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Процедура „Развитие на социалното предприемачество“, фондация „Мисия Спасение“ търси назначи:

 

Отговорности и задължения: Ще работи пряко с деца в начален етап на образование. Отговорността на позицията изисква кандидатът да има една от изброените квалификации:
– Висше образование по специалността начална училищна педагогика или педагогика, предучилищна педагогика и/или курс за преквалификация по начална училищна педагогика;
– Средно педагогическо образование с профил начални учители;
– Институтско образование по специалността предучилищна педагогика и курс за преквалификация по начална училищна педагогика;
– Да е специалист по една от следните специалности: български език и литература и математика или по педагогическите специалности: история, музикална педагогика, педагогика на изобразителното изкуство, физическо възпитание и педагогика.

Опит минимум 1 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности и задължения: Приемане на голям обем от имейли по различните дейности и обслужване на направените поръчки. Подготвя поръчки, оферти, фактури, договори. Приема телефонни обаждания. Създава и подрежда софтуерни и хартиени каталози. Координира дейността в офиса. Изготвя уведомителни документи. Изготвя проспектни материали и ценови листи. Опит не се изисква.Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности и задължения: Съблюдаване на компютрите и техническите съоръжения – видеосистема, музикални инструменти, осветление, мултимедия. Опит не се изисква.Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности и задължения: Координиране на целия екип ежедневни задачи свеждане до всички, обратна връзка, комуникация, документация, свързана с планувани събития и мероприятия. Опит не се изисква. Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности и задължения: Извършва цялостна административна подкрепа. Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав. Извършване на оперативна и административна дейност на СП. Опит не се изисква. Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности и задължения: Дейностите, свързани организиране на детски събития, тържества, благотворителни прояви. Съблюдава складова наличност и организира достигането на социални помощи до хора в специфично социално положение. Опит не се изисква. Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности и задължения: Поради особеността на дейността на фондацията, е необходимо да се назначи лице, което ежедневно да извършва технически оглед на МПС на фондацията, да се грижи за собствената си безопасност и тази на останалите служители при превоза им, както и на децата, ползващи услугите на социалното предприятие. Той ще отговаря за цялостното състояние на повереното му МПС.

Опит – минимум 1 г.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Описание на длъжността „Градинар“: Изпълнява елементарни и рутинни задачи при отглеждането и поддържането на дървета, храсти, цветя и други растения в двора на културно-образователния център. Товари, разтоварва и премества продукти и оборудване;
подготвя градинските площи с помощта на ръчни инструменти и машини; помага при засаждане, разсаждане и пресаждане на цветя, храсти, дървета и зелени площи; поддържа градините чрез поливане, отстраняване на бурени и подрязване на тревата; почиства градини и изхвърлят отпадъци; грижи се за растенията като ръчно ги полива и плеви; извършва дребни ремонти на постройки и огради.

Описание на длъжността „Поддръжка сграда“: Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация. Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка на сградата. Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления за които отговаря. Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване. Анализира причините за аварии, като разработва мероприятия за предотвратяването им. Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика. Постоянно следи за състоянието на сградата и отделните помещения. При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира Управителят. Извършва строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградата и отделните помещения.
Участва в подготвителните работи и извършва необходимите строително-ремонтни работи по сградата и помещенията, а при извършване на ново строителство изпълнява задачи съобразно професионалната си компетентност. Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения.
Дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения. Локализира и отстранява възникнали повреди. При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й. Уведомява Управителят при невъзможност самостоятелно да отстрани възникнала повреда. Информира Управителя за местонахождението си и работата, която извършва в рамките на работното си време. Участва в инструктажа по техника на безопасността и инструктира работниците, обслужващи съоръженията и устройствата. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Описание на длъжността: Да има познания относно правилата и инструкциите за работа с различните препарати за почистване. Да има познания относно начините за работа с почистващи уреди и апарати. Да бъде в добро физическо и психическо здраве, оперативност и изпълнителност. Извършва почистване на определените работни и производствени помещения и общите части на сградата – коридори, стълбища, тоалетни и т. н. Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на съответните длъжностни лица. Периодически зарежда с необходимите санитарно-хигиенни материали сервизните помещения. Транспортира събраните отпадъци до определените за събиране на сметта места, като съблюдава те да не бъдат разпилявани. Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа за забравени включени нагревателни електроуреди или кранове за вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието. Отговаря за своевременното и качествено почистване на определените помещения и общи части. Носи отговорност за неизпълнение на задълженията, свързани с проверка на изключени нагревателни уреди и кранове за вода и причинените от това вреди.

Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование. Необходимостта от такъв специалист е продиктувана от нуждата за корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на децата за повишаване на възможностите им за комуникация. Логопедът ще участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на децата, чрез иновативни корекционни методи и техники за работа с тях. Ще оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация.

Опит: минимум 1 г.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Учител в детска градина. Необходимостта от планиране, подготвка и провеждане на възпитателно-образователната дейност на децата, обосновава нуждата от тези специалисти за по-малките ученици от детската градина.Те ще изготвят месечно и седмично разпределение на учебния материал и ще провеждат учебно-възпитателни ситуации, свързани с разучаване на детски песни и танци. Ще подпомагат децата в областта на първоначалната езикова подготовка и рисуване и ще отговарят за физическото и културното им възпитание, развитието на навици и умения за общуване.
Отговорности: Планира, подготвя и провежда възпитателно-образователната дейност на децата. Изготвя месечно и седмично разпределение на учебния материал. Провежда учебно-възпитателни ситуации. Подпомага децата в областта на първоначалната езикова подготовка и рисуване. Отговаря за физическо и културното им възпитание, развитието на навици и умения за общуване. Работи индивидуално с децата и сформира групи по интереси. Подготвя необходимите реквизити и нагледни материали за провеждане на ситуационни игри. Съветва родителите по въпросите на възпитанието и първоначалната подготовка на децата. Организира подготовката на детски празници, концерти и други мероприятия и участва в тях. Отразява преподавания материал в задължителната документация. Изпълнява и други задължения, възложени от директора на детската градина, свързани с работата му. Не се изисква опит.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Помощник-възпитател. Основните задачи на тези специалисти ще включват отглеждане и обслужване на децата, хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователните дейности с деца от ранна и предучилищна възраст, както и оказване на помощ при провеждане на възпитателно-образователните дейности.Важен елемент за децата в тази възраст е практическото ръководство на игрови и образователни дейности и подпомагане процеса на детската подготовка за училище.

Не се изисква опит.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Назначавайки такъв специалист, социалното предприятие ще отговори на потребностите си от оперативно изпълнение, организиране и контролиране на различни процеси от доброволческата дейност, която включва посещение на възрастни хора и обгрижване, носене на храна, пълноценна комуникация и др. Опит не се изисква. Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Музикален педагог/ Вокален педагог в Училище по изкуства. Като част от училището по изкуства, тези специалисти ще подбират и планира подходящите теоретични знания и професионални умения за реализация на начално и напреднало ниво на музикално обучение на деца и възрастни – групово и индивидуално. Работи по предварително изготвен график.

Опит: Не се изисква.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Балетен педагог /Специалист танцово изкуство. Ще създава и преподава танци, които предават история, тема, идея или настроение чрез поредица от стъпки, движения и жестове.
Ще обучава и тренира класове по танци, ще ръководи репетиции за упражняване на танцувални стъпки и техники, които се изискват за изпълнението. Много от децата имат заложени танцувални умения, които поверени на специалист в областта биха се развили до професионални нива, носещи удовлетвореност както на учениците, така и на преподавателите.

Опит: Не се изисква.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Учители / Преподаватели по чужд език в занимания по интереси – английски език, руски език, немски език, испански език, френски език и др. Като неизменна част от обазованието на един човек, чуждоезиковото обучение на деца и възрастни е ключово за изграждане на личността. Езиковият алианс ще предостави тази възможност на ползватели, които търсят нови възможности, да улеснят своето участие в образователни програми, предоставени на чужд език или за лично усъвършенстване. Новоназначените специалисти в алианса ще оценяват нивото на възможности и степента на владеене на езика от учениците, като им определят цели съобразно техните нужди. Ще планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение със съдържание и темпове на преподаване съобразно нуждите и способностите на учениците. Освен това, ще имат грижата да разработват и прилагат образователни материали и да адаптират вече съществуващи такива.

Опит – минимум 1 г.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Анализира програмите от дейността и изготвя цялостно представяне в интернет пространството – чрез графики, различни дизайнерски концепции и информационни решения, които биха подобрили и ускорили комуникационните умения на екипа с клиента директно и в уеб пространството. Следи за проведените събития и програми и ги представя в интернет пространството, което включва и обслужване на виртуалната платформа, обработка на база данни, презентационни материали. Участва активно в изработването на книги и материали, свързани с образователния процес, които са планувани от екипа чрез цялостно художествено оформление. Опит – не се изисква. Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Готвач в кухня майка към парти център и кафе сладкарница. Отговаря за спазването на рецептурите и следи за работата на специфичното кухненско оборудване. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания и ще отговаря за спазване на правилата за организация на труда в кухнята, съгласно изискванията и стандартите на нормативната уредба.

Опит: Минимум 1 год.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности: Извършва предварителна и последваща обработка на хранителните продукти (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия). Отговаря пряко за почистване и поддържа на кухненските и подготвителните помещения, както и на кухненското оборудване. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от него задължения.

Опит: Не се изисква.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности: Обслужване на бара с напитки към кафе следкарницата. Отговаря за изготвяне на заявки за доставката на напитки и други стоки, продавани в бара. Отговаря за грамажа на издаваната от бара продукция и за хигиената в бара. Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара. Подготвя порции със сухи плодове. Измива и полира посудата, издавана от бара. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила и грамажа на издаваната продукция. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в бара. Води отчетност за издаваната продукция на отделните сервитьори и ежедневно я засича и проверява. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Опит: Не се изисква.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности: Планира, организира и рекламира бизнес и лични събития и партита на теритирията на социалното предприятие и ще отговаря на запитвания, свързани с предлаганите услуги. Среща с клиенти за обсъждане на техните изисквания относно планираните в парти центъра мероприятия. Негова отговорност са организацията и координацията на услуги като осигуряване на места, зали, мултимедия, настаняване, хранене, транспорт и социални програми за участниците в събитията.

Опит: Минимум 1 г.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Аниматор – отговорности: Опазването здравето на децата и осигуряването на тяхната безопасност на територията на парти центъра са от ключово значение за изграждане на доверие у клиентите. Аниматора организира и координира цялостната дейност по изпълнение на анимационната програма; изучава и установява потребностите, интересите и желанията на гостите от анимация; установява контакти с други фирми и партньори, имащи отношение към програмите; подбира и осигурява музикално оформление, танцови състави, изпълнители; грижи се за техническата изправност на материалната база и техническите съоръжения, необходими за реализиране на анимационните прояви; осигурява рекламна обезпеченост на програмата; доставя на обектите необходимите рекламни средства – афиши, плакати, листовки; изпълнява и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител – Организатор Събития.

Опит: Не се изисква.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности: обезпечава дейностите по публичност вътре в организацията и към различни публики, подпомага изготвянето на годишен ПР план или Комуникационна стратегия на социалното предприятие, съобразно одобрен годишен оперативен план. Контролира изработването и актуализацията на всички рекламни и комуникационни материали: каталози, брошури, сувенири, презентации и др. Предлага PR кампании, поддържа отношения с медии и журналисти. Поддържа уебстраницата на фондацията като качва актуална информация в различните секции. Поддържа актуална база данни на журналисти и потенциални поддръжници на дейността на фондацията. Следи за спазване на стандартите за публичност и видимост на фондацията при различни събития, които се организират от фондацията или други външни за фондацията събития. Изгражда и поддържа ефективна комуникация с партньорите на фондацията от бизнес и медийния сектор. Представя на Управителя всички проблеми, предложения и идеи, свързани с ПР перспективи и оперативни въпроси с цел повишаване ефективността от публичността на фондацията. Прави редовен пресклипинг и информира екипа на организацията за важни новини. Осигурява вътрешната информираност в екипа, спрямо договорените с прекия си ръководител техники и информация. Следи и привежда до знанието на мениджмънта на фондацията за определени инициативи, програми или мерки за публичност в областта на детското благосъстояние на държавни институции, Европейската комисия или други национални структури. Следи за спазването на Политиката за използване на изображения на фондацията, както и други оперативни документи, свързани с правата на децата. Организира събития като ръководи работата си от Политиката за организиране на събития, част от процедурите на фондацията. Организира, консултира, наблюдава и дава обратна връзка при участия на експерти на фондацията или членове на мениджмънта в различни медийни изяви – интервюта, репортажи, външни събития или други. Следи общия контекст, в който работи фондацията – конкуренция, социално и икономическо състояние на държавата и важните сектори в развитието на страната, важни политически и други фактори, които влияят върху развитието на фондацията. Следи и информира за важни протоколни събития, свързани с партньори на фондацията, медии или други, които са важни за живота на организацията. Анализира постигнатите резултати в сферата на публичността и връзките с целевите аудитории и планира стъпки за тяхното повишаване. Изработва презентации и участва в срещи с потенциални дарители или поддръжници на организацията, заедно с Управителя на фондацията. Изпълнява точно и по определеният от прекия му ръководител начин поставените му задачи, както и отчита по подходящ начин резултатите. Стриктно спазва определените процедури във фондацията. Използва строго конфиденциална информацията за бюджети, проектна информация и бъдещи планове, придобити по време на работа. Опит – минимум 1г.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Отговорности: Мониторинг на пазара – анализ на конкурентите, продукти, цени, активности и други; анализ на пазара на база електронни източници и собствени проучвания; иницииране на предложения за нови продукти и оптимизиране на съществуващите вече; тясно сътрудничество с административния отдел на организацията и управителя във връзка с организиране на маркетингови активности; поддържане на рекламни активности и публични дейности в социалните мрежи и в сайта на организацията; участие в изготвянето на годишния маркетингов план и пряко участие в изпълнението му.

Опит – минимум 1г.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г. или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Описание на длъжността: обработване на разплащателни ведомости и изчисляване на възнаграждението на персонала; подготовка и подаване на всички необходими документи в съответните институции; изготвя трудови договори, анекси, документи, свързани с прекратяване на трудовите договори, длъжностни харакетристики и т.н.; изготвя граждански договори и прилежащите към тях документи; поддържа актуална база данни на персонал;
поддържа всички документации, свързани с досиетата на работниците и служителите; подпомага дейността на главния счетоводител в други задачи.

Опит – минимум 1г.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г. или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.

Трябва да притежава умения и нагласа за работа с уязвими групи, както и добри комуникативни и организаторски умения. Необходимо е да има опит като медиатор по проекти за работа с уязвими групи и да познава подробно всички дейности на организацията и спецификата на отделните уязвими групи. Необходимостта на Социалното предприятие „Дворецът на щастливите хора“ да разполага със специалист, който да достига до представители на уязвими групи и да разпознава техни потребности и нужди, както и да посредничи между представителите на уязвимите групи и различни институции е от ключово значение за неговото развитие.

Опит – минимум 1г.
Препоръчително: Кандидатите да са до 29 г. или над 54 г.

Подборът на кандидати ще протече на два етапа:
1. Одобрение според подадено CV
2. Подбор след проведени интервюта с кандидати.